ประกาศสําหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 Admission
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
จัดเตรียมหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://tcas.dusit.ac.th/?p=1962