ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ (คลิก)