มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio
ใช้คะแนน GPAX + แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์
รับสมัคร : 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/เกณฑ์/กำหนดการ และ สมัครผ่าน Online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th

ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio
1. เข้าสู่เวบไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ ->https://tcas.dusit.ac.th
2. ศึกษารายละเอียดคณะ/โรงเรียน/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่เมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1 Portfolio
3. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567
4. เลือก รอบที่ 1 Portfolio จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอันดับที่ 1 โดยสามารถสมัคร ได้ไม่เกิน 2 อันดับ
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบรับสมัคร และหากต้องการสมัครสาขาวิชาอันดับที่2 สามารถเลือกสมัครได้ในขั้นตอนนี้ จากนั้น กดยืนยันการสมัคร
6. การชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท สมัคร 2 อันดับ 500 บาท)
โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application
หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7. ตรวจสอบการชำระค่าสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดทำการ)
8. หลังจากการสมัครในระบบ ผู้สมัครจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้กับทางหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร ตามรายละเอียดที่ระบุในเกณฑ์การรับสมัคร
9. การสอบสัมภาษณ์ หลังจากทำการสมัครชำระเงินและส่ง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียบร้อยแล้ว
ให้ติดตามกำหนดการและช่องทางสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาได้ที่เมนูช่องทางการติดต่อคณะ/สาขาวิชา เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
10. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.mytcas.com

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียน ได้ที่
Line : @suandusit
https://www.facebook.com/dusit.ac.th
Suan Dusit Service Center โทร. 02 244 5555