คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 2)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2533
สมัคร online ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะครุศาสตร์
โทร. 02244 5502 ในวันและเวลาราชการ