มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.จรินทร์ สวนแก้ว
นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
นายธงชัย ศรีดามา
นายนิคม กฤษณรังคุณ
นายนิคม ระวียัน
ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
ดร.บุญลือ ทองอยู่
ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
พันตำรวจโท สานิจ พงคพนาไกร
ดร.สายหยุด จำปาทอง
นายศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต