มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้ารับรางวัล จาก นางสาวสุดารัตน์ นิตยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ Library Cafe อาคาร OWL ชั้น 2