สพภ. เคาะ 79 รายการ ให้การรับรอง สินค้าและบริการตามหลักการ BEDO-BCG (เครื่องหมาย BioEconomy)
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (Bedo) พิจารณาให้การรับรองสินค้าและบริการตามหลักการ BEDO-BCG (เครื่องหมาย BioEconomy) ด้วยการดำเนินงานตามหลักการ สพภ. 3 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และ 3) การปันรายได้ไปอนุรักษ์พื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี 2566 มีสินค้าที่ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมาย BioEconomy จำนวน 79 รายการ ประกอบด้วย ระดับดี (Good) จำนวน 21 รายการ ระดับดีมาก (Very Good) จำนวน 23 รายการ และระดับดีเยี่ยม (Excellent) จำนวน 35 รายการ ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตรา BioEconomy” โดย สพภ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์สิ่งแวดล้อม) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ