มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มี 3 สาขาวิชา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ : เปิดรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา /บุคคลออทิสติก
*กรณีคนพิการที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษามีความแตกต่างจากหลักสูตร/สาขาวิชาข้างต้นให้ผ่านการคัดเลือก ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2767