ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๖