นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปี 3 ตอนเรียน B1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Adapting Mindsets for Work” เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการปรับตัว ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Acitivity Space 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นศ.ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแสกนqr code ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566