โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นที่รับสมัคร
ระดับชั้นบ้านหนูน้อย (อายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน)
ระดับชั้นบ้านสาธิต (อายุระหว่าง 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน)
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุระหว่าง 3 ปี – 3 ปี 11 เดือน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุระหว่าง 5 ปี 6 เดือน – 7 ปี)

โดยให้นับอายุเกิด ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ยื่นใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ หรือยื่นสมัครด้วยตนเอง
ณ ห้องสำนักงาน อาคาร 31 ในวันและเวลาราชการ
Line official : @laorutis
โทรศัพท์ : กรุงเทพ 02244 5590
นครนายก 0 3731 6108
สุพรรณบุรี 0 3846 0363
ลำปาง 0 5422 8015
Website : http://www.la-orutis.dusit.ac.th