รับสมัครผู้อบรม “หลักสูตรการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (Passenger Ground Services) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 75 ชั่วโมง แบ่งเป็น ทฤษฎี 15 ชั่วโมง และปฏิบัติ 60 ชั่วโมง เหมาะสมหรับ: นักศึกษากำลังจบปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ได้รับหลังจากการอบรม
1) ผู้ผ่านอบรมสามารถนำสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปต่อยอดอาชีพได้
2)ผู้อบรมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่นำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยสมรรถนะหัวใจผู้ให้บริการ
3) ผู้อบรมที่ผ่านการเข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ในการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
4) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถสะสมหน่วยกิตในระดับคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5) ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรสมัครงานกับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ตามเงื่อนไขที่ของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3,500 บาทต่อคน
บุคคลภายนอก 6,000 บาทต่อคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02244-5750
สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด.

สนใจสมัครได้ที่ลิ้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqUt8kU-zWdu_dxVd-BahmKlqzKanXSnJFWdVFrlMxSQJF7Q/viewform?usp=sf_link