คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2934

สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ เข้าสู่ระบบการสมัคร เมนู สมัครเรียน Click

หรือ เข้าที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y#

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 024239460