นางจำนรรจา พลอยมุกดา กรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับ “รางวัลชมเชย” กายใต้โครงการ

พัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล