ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของกรรมการสรรหาอธิการบดี จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๗