ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน 1คน เรื่องการพิจารณาการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลำพอง 3 วันที่ 22 มกราคม 2567