ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567