ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน พ.ศ.2567 (คลิก)