เปิดให้บริการแล้ว 🔬

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริการรับวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ด้านเวชสำอาง บริการวิเคราะห์ทดสอบสารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที เกี่ยวข้อง ที่ต้องการยืนยันคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ด้วยวิธีมาตรฐาน มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา เซลล์ผิวหนังของคน และเซลล์มะเร็ง ให้กับลูกค้าที่สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Tel: 02-423-9430
Email: cosbat@dusit.ac.th
Facebook: https://web.facebook.com/profile.php?id=61557545602349