ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใส่ ประจำปี 2567
ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที
ร่วมประเมินได้ที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/j9j7fd