คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประสานงานในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3669