รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงนักวิจัยภายใต้โครงการ วช. ปี 2567 โดยมีวาระเรื่องการประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัยฯ “การพัฒนาเมืองอาหารปลอดภัย สู่มาตรฐานสากล จังหวัดสุพรรณบุรี” ณ  ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบประชุมออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2567