ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567  โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขอเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของนักศึกษา ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567