document1

สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET GAT PAT ของคณะต่าง ๆ
ประกาศรายชิ่อนักศึกษา ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560