ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ (SDU Directions: SMALL but SMART (Revised version) 2023-2024) (คลิก)

SDU Directions: Revised Version https://www.youtube.com/watch?v=geRR9zSlsdE

สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีมติอนุมัติทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗
(SDU Directions: SMALL but SMART (Revised version) 2023-2024)
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (40/2566) ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566