โครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 และ 5-สถาบันอาเซียนและเอเชียศึกษา

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการค้าต่างประเทศ-กรมการค้าต่างประเทศ
นิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 16-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา