ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจดจ้างอุปกรณ์ถ่ายภาพ ของกองประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศึกษาดูงานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่