ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อหรือจดจ้างอุปกรณ์ถ่ายภาพ ของกองประชาสัมพันธ์