ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ และหลักสูตรต่างๆ ในการประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 และการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2560 วิทยาเขตสุพรรณบุรี  การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง (ร่าง ) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และ (ร่าง) เอกสารโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑๕๐ ชุด เป็นระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(New: กำหนดการ) โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพของครูประจำการ