ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม-สถาบันวิทยาการ สวทช.

การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร่วมชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี