ประชาสัมพันธ์การอบรมศูนย์ยุโรปศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย