ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบสมัคร / เสนอชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ เป็นห้องสำนักงานบริหารกลยุทธ์ จำนวน ๑ รายการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ”