ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุ สิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๒๓๑๓-๒๓๑๕ ชั้น ๓ อาคาร ๒ เป็นห้องสำนักงานบริหารกลยุทธ์ จำนวน ๑ รายการ

โครงการ การส่งเสริมการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐