รับสมัครนักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการทำหน้าที่ SDU AMBASSADOR
สวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS