คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง เข้าร่วมอบรมโปรแกรมEnglish Discoveries Online เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 13.00 น. วันที่10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตตรัง 

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ เพื่อการสร้างรากฐานองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหาร”
กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ