เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ เพื่อการสร้างรากฐานองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหาร”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 หัวข้อ “ประสบการณ์แข่งขันอาหาร สู่เส้นทางฝัน อาชีพ Chef”
ศูนย์ฯตรัง เข้าร่วมอบรมโปรแกรมEnglish Discoveries Online