การใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน สู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ ๑ และ ๒”