คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภาษาเกาหลี
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ประสบการณ์การเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-base ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น” ผู้เสวนาวิชาการ นายปฐวี สักกะตะ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์