ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560-วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี