สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online
* ใบสมัครออนไลน์  https://goo.gl/FpVV8y
* คู่มือและวีดิทัศน์สาธิตการใช้งานโปรแกรมฯ  https://goo.gl/aokYnT
* คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ  https://goo.gl/b4gRpH
* รายละเอียดเพิ่มเติม http://ilac.dusit.ac.th

สวนดุสิตสร้างชื่องานวิจัยในงาน SIIF 2017
การใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online