ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ