http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/holder/victor_serviceair_trang.pdf

โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 รอบสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 8) หัวข้อ “ห้องเรียนสู่ห้องโดยสาร”