http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/objective_plan/spread_network_wlan_controller.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ๑ งาน
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำรถครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)