http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/objective_plan/spread_buildroad.pdf

สวนดุสิตสร้างชื่องานวิจัยในงาน SIIF 2017
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับควบคุมการทำงานเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN Controller)