ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพิชิตการลงทุนในตลาดหุ้น Super Bullish-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ-สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) 2018-มหาวิทยาลัยมหิดล