http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/notice/e_bid4612_2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การสัมมนาชี้แจงเรื่อง “การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”