ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 6-มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ