การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(11)/2561
การสร้างสรรค์งานวิจัยจากนวัตกรรม จากความต้องการของอุตสาหกรรม