โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา พร้อมการบริหารสัญญา กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการแก้ไขข้อมูลในระบบ (ถอยขั้นตอน)”

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา พร้อมการบริหารสัญญา กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการแก้ไขข้อมูลในระบบ (ถอยขั้นตอน)”

ด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกร่างสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร”
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต