ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4 (คลิ๊กที่นี่)

วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์  : ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถ.สิรินธร คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์ 

เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ :
1. บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่าย
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อม สําเนา 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์* 

หมายเหตุ  *รายการตรวจร่างกายผู้เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาล

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

2. ตรวจวัดสายตา

3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest – X ray ฟิล์มใหญ่)

4. ตรวจปัสสาวะ(Urine exam) การตั้งครรภ์ (Pregnancy Teat) และ สารเสพติด (AmPhetamine)

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   SDU Service Center โทร. 0 2244 5555

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์ สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จัดซ์้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑
ขออภัยเรื่องการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันซ้อมใหญ่ 8-9 มีนาคม 2561