กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้วยหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกร่างสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร”